תנאים כלליים ואחריות

כללי
מסלולי הטיולים הכוללים ביקורים באתרים שונים, מתוכננים על סמך הידע והניסיון הרב שצברנו לאורך שנים רבות של הדרכת טיולים ביעדים הגיאוגרפיים והאקזוטיים בכל רחבי העולם.
לעיתים יתכן ובטיול יהיו שינויים בסדר הביקורים המתוכננים, בטיסות או בלינה בבתי מלון, עקב נסיבות שאינן תלויות בנו כגון קונגרסים גדולים המתקיימים בעיר מסוימת, מזג אוויר בעייתי, או כל סיבה אחרת.
מטרתנו כמובן, לקיים את הטיול כסדרו וכפי שתוכנן, אך אנו שומרים לעצמנו הזכות להתאים את התוכנית בשינויים המתחייבים.
במדינות שונות, אמות המידה המקומיות אינן תואמות בהכרח את מה שאנו מכירים ממדינתנו, יש לקחת עובדה זו בחשבון ולראותה כחלק מחוויות הטיול במפגש עם תרבויות אחרות.

הרשמה לטיול
הרשמתו של נוסע לטיול מהווה את הסכמתו המפורשת לתנאים אלו.
מחירי הטיולים מחושבים בדולרים ארה”ב, למרות שבמדינות שונות נהוגים מטבעות שונים והיחס בין המטבע המקומי לדולר האמריקאי, משתנה חדשות לבקרים, ללא יכולת שלנו להשפיע.
התשלום לטיול יחושב לפי שער מזומנים גבוה שיקבע בפרסום ביום העסקים האחרון שקדם למועד התשלום.

תשלום
הרשמה לטיול כמפורט בחוברת ו/או באתר האינטרנט, או בכל פרסום אחר, תחייב רק בביצוע הרשמה ובתשלום מקדמה עבור הטיול האמור.
דמי ההרשמה לכל טיול הינם 500 $ לאדם, או במידה ומחיר הטיול ביורו, דמי ההרשמה הם 400 € לאדם.
ההשתתפות בטיול מותנית בכך שהמארגנים קיבלו מהנוסע את מלוא התשלום עבור השירותים שהוזמנו, לא יאוחר מ-15 יום לפני מועד התחלת הטיול. המארגנים יהיו רשאים לבטל השתתפות נוסע שלא השלים את תשלום הטיול במועד כאמור לעיל.
כל תוספת עלות שנובעת משינוי שערי מטבע, התייקרות בלתי צפויה במחירי טיסות, תחבורה, בתי מלון וכד’ תחול על הנוסע בלבד.
כספי הלקוחות מובטחים כמתחייב מתקנות שרותי התיירות.

ביטולים
חברתנו רשאית לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה, או אם מספר הנוסעים אינו מצדיק קיום הטיול על פי שיקול דעתה. במקרה זה יוצע לנוסע טיול חילופי, ובהיעדר טיול כזה יוחזר לו כספו במלואו בתוך 30 יום מתאריך הביטול. אם שולם בכרטיס אשראי תבוטל העסקה מול חברת האשראי בתוך 21 ימים.
דמי הרישום בסך $47 כולל מע”מ, אשר לא יוחזרו בשום מקרה ואשר יגבו בעת ההרשמה, כוללים אפשרות ביטול שיכסו את הנוסע, אם מסיבה כלשהיא נאלץ הנוסע לבטל השתתפותו בטיול שאליו נרשם עד למועד המפורט בתוכנית הטיול.

אם לא מפורטים תנאי ביטול מיוחדים, התנאים כמפורט להלן:

דמי ביטול בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (“החוק”)
למרות האמור לעיל, בהתאם לסעיף 14ג(ג)ולסעיף 14ג(ד)(2) לחוק, בעסקאות מכר מרחוק רשאי הנוסע לבטל את העסקה אצל סוכנות הנסיעות (“העוסק”) בתוך 14 ימים מיום עריכת העסקה או מיום קבלת מסמך המכיל פרטים, לפי המאוחר. למרות האמור לעיל לנוסע לא תהיה הזכות לבטל את העסקה על פי החוק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 7 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן (לעניין זה “ימים שאינם ימי מנוחה” משמעם – ימי עבודה שהינם ימי חול, לא כולל שבת או חג, ויום שישי או ערב חג עד השעה 12:00). במקרה של ביטול על פי הוראות החוק תחזיר סוכנות הנסיעות לנוסע, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הנוסע, תבטל את חיובו של הנוסע בשל העסקה ולא תגבה מהנוסע סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור בסעיף זה הינו לצורכי יידוע בלבד, וכי הנוסח המחייב והמלא של הוראות הביטול בעסקאות מכר מרחוק הוא זה המפורט בסעיפים 14ג’ ו-14ה לחוק. הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע בטיול, מיוזמתו (“הודעת ביטול”), תימסר בכתב לסוכנות הנסיעות. ככל שמסר הנוסע הודעת ביטול כאמור, תמסור לו סוכנות הנסיעות אישור על הביטול הכולל מספר הביטול. בכל מקרה אין בתנאי ההשתתפות הנ”ל כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן.

דמי ביטול בעסקת מכר רגיל
למרות האמור בתנאי השתתפות אלה בהתאם לדין התקף במועד הוצאת החוברת לדפוס, רשאי מזמין (שאינו לקוח עסקי) לבטל את העסקה אצל סוכן הנסיעות (“העוסק”) ובלבד שהביטול ייעשה תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל פרטים על העסקה, לפי המאוחר, ובכפוף לכך שמועד ביטול העסקה לא יחול בתוך 18 יום, שאינם ימי מנוחה, לפחות קודם למועד תחילת השירות (“ימים שאינם ימי מנוחה” משמעם – ימי עסקים שהינם ימי חול לא כולל שבת וחגים).
ביטל המזמין את הסכם הרכישה, תשיב סוכנות הנסיעות למזמין את תמורה ששילם בניכוי דמי ביטול שלא יעלו על 5% ממחיר העסקה לנוסע או 100 ₪ לנוסע לפי הנמוך מביניהם.
זכות הביטול לא תחול לגבי שירותי הארחה, נסיעה (טיסה, שיט, טיול מאורגן וכיו”ב), חופש ובילוי המתבצעים מחוץ לישראל לרבות:
טיסת המשך לטיסה שיצאה מישראל והניתנת באמצעות חברה אחרת.
חבילת נופש מחוץ לישראל למעט טיסה מישראל ואליה שאינה טיסת המשך

דמי ביטול בגין טיסות
דמי הביטול בגין הטיסות הינם בנוסף לדמי הביטול בגין שרותי הקרקע.
בגין טיסות מת”א וחזרה לת”א :
עד 46 יום לפני היציאה – ללא דמי ביטול.
22-45 יום* לפני היציאה – $250.
1-22 יום* לפני היציאה – דמי ביטול מלאים.

הבהרה: מס’ הימים לפני מועד היציאה – הכוונה היא לימי עבודה. כלומר, אם נוסע רוצה לבטל יציאתו יספרו ימי העבודה ממועד הודעתו בכתב ועד מועד יציאת הטיול המתוכנן.
* ימי עבודה – ימים ב’, ג’, ד’, ה’.

בגין טיסות פנימיות בטיול
כל כרטיס טיסה שכורטס, יחולו דמי ביטול מלאים על הנוסע שביטל השתתפותו מכל סיבה שהיא.

השתתפות בטיול
המארגנים רשאים לדחות בקשת הרשמה או לבטלה לגבי כל נוסע אשר על פי שקול דעתם אינו מתאים להימנות בין משתתפי הטיול ללא כל צורך לנמק עמדתם. המארגנים רשאים להפסיק השתתפות נוסע בטיול כאשר יש בהשתתפותו משום פגיעה או הפרעה למהלכו התקין של הטיול, על פי שקול דעתם ולא על פי שקול דעת של כל אדם אחר. המארגנים יחזירו לנוסע את החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול באופן יחסי למספר ימי הטיול בהם השתתף ובניכוי ההוצאות שנגרמו למארגנים, אם נגרמו.
יציאת כל קבוצה מותנית בהשתתפות 25 נוסעים לפחות, ואין הגבלה למספר מכסימלי של משתתפים. בטיול ישתתפו נוסעים כמספר מקומות הישיבה באוטובוס.

הרכב המשתתפים
הטיולים המפורסמים בחוברת זו פתוחים להרשמה לכל הקהל. לא תתקבל תלונה ו/או הערה בנושא גילאי המטיילים ו/או כישוריהם ו/או מצב בריאותם. טיולים התחומים בקבוצות גיל הינם בבחינת המלצה בלבד. אין באפשרות החברה לוודא באופן מוחלט התאמת הגיל ולא תתקבלנה טענות על חריגה מהגבלת הגיל.

החזרים
סוכני הנסיעות, המארגנים, נציגיהם, מלווה הקבוצה או כל אחד אחר אינם מוסמכים להחזיר או להבטיח החזרת כספים כלשהם או להסכים לכל סטייה מהתנאים הנוכחיים. לאחר יציאת הקבוצה מהארץ לא יוחזרו כספים עבור כל חלק של טיול או אירוע בו לא השתתף הנוסע, לרבות סיור, קטע מסיור, או מסלול בו לא נסע, ארוחות שלא נוצלו, בתי המלון, כניסה לאתרים וכיו”ב. המארגנים ממליצים לכל נוסע לבטח את עצמו בביטוח מקיף המכסה את הנזקים העלולים להיגרם לו עקב הפסקת הטיול.

טיסות
הטיסות מבוצעות ע”י חברות תעופה סדירות ו/או בטיסות שכר ו/או בטיסות בתנאי חכירה מיוחדים ואולם לא תמיד הטיסות הינן ישירות ולעיתים הטיסה נוחתת נחיתת ביניים בדרכה, כמו גם בחזרתה. יתכנו מקרים חריגים, בהם עקב הרשמת יתר לטיסה ע”י חברות התעופה (דבר המותר לחברות התעופה ואשר אינו בשליטת המארגנים), יאלצו נוסע בודד או חלק מהקבוצה לטוס בטיסה שונה מזו של שאר חברי הקבוצה. במקרה שכזה יעשו המארגנים כל שביכולתם על מנת לצמצם את הפגיעה בנוסע.
החברה אינה אחראית לסידור מקומות הישיבה במטוס, לכך אחראית חברת התעופה בלבד.
ארוחות כשרות: החברה מזמינה עבור כל נוסעי הקבוצות אוכל כשר בטיסות הבינלאומיות. לעיתים חברות התעופה לא מספקות מנות כשרות בכמות מספקת ועל תקלות כגון אלו אחראיות חברות התעופה בלבד.
ישנם טיולים שהחזרה שלהם ארצה מאוחרת. הדבר מאפשר יום נוסף בטיול, אולם צריך לזכור שפינוי החדרים הוא עד 12:00 בצהרי היום.
ניתן בתשלום נוסף ומראש להזמין את החדר ליום נוסף וכך יוכל המעוניין בכך “להחזיק” בחדרו עד שעת היציאה. שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה, יביא לשינוי אורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו ע”י המטיילים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר. מועדי יציאת הטיול יכולים להשתנות גם במספר ימים וזאת עקב אילוצי טיסות. החברה מבצעת את ההטסה בטיולים גם בחברות תעופה זרות החברות ביאט”א וגם בחברות שכר. לחברה הזכות לשנות את חברת התעופה אשר פורסמה כחברה המטיסה את הנוסעים וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בחברה
טיסות פנים: יתכנו מקרים בהם טיסות הפנים בטיולים השונים לא יתבצעו בטיסות ישירות אלא דרך יעדי ביניים.
טיסות שכר וטיסות בתנאי חכירה מיוחדים: חלק מהטיולים מתבצעים בטיסות שכר או בתנאי חכירה מיוחדים, בכפוף לתנאי ההזמנות והביטול של טיסות שכר וטיסות בתנאי חכירה מיוחדים. פירוט מדויק של הטיולים המבוצעים בטיסות שכר ותנאי חכירה מיוחדים מפורסם בתכנית הטיול, כולל תנאי ההזמנה והביטול.

תחבורה
בטיולים המפורסמים בחוברת זו יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס עם נהג לביצוע תכנית הסיורים והטיולים השונים כפי שפורטו במסלול כל סיור וטיול. אין זו מחובתו של נהג האוטובוס להסיע את הקבוצה בימים או בערבים החופשיים למקומות בילוי ואתרים שאינם כלולים בתכנית הטיול, לבצע טיולי, בילויי או סיורי בחירה ואלו שהם בגדר אפשרות.
במקומות בהם צוין כי האוטובוס הינו ממוזג אויר, אין המארגנים מתחייבים שהמזוג יפעל בצורה המושלמת בתנאי חום קשים.
תפעול האוטובוס כפוף לחוקים המקומיים של המדינות השונות ועל פיהם אסורה הפעלת המזגן כל עוד האוטובוס אינו בתנועה. על הנהג חלה חובת מנוחה על פי חוקי ימי ושעות המנוחה בכל מדינה.

בתי מלון
המארגנים מציעים מגוון רחב של בתי מלון במסגרת הטיולים, חלקם במרכזי הערים וחלקם מחוץ לערים. בתי מלון רבים בעולם הנמצאים במרכזי הערים, הינם ישנים, או בסביבה מסחרית סואנת בעוד בתי המלון שמחוץ למרכזי הערים, בדרך כלל הינם חדשים יותר ובסביבה שקטה.
במקרה של אכסון מחוץ למרכז העיר יעמוד לרשות הקבוצה אוטובוס לבצוע תכנית הטיול. האכסון בבתי מלון יהיה בחדרים זוגיים עם מיטה כפולה או שתי מיטות כפי שנקבע על ידי המלון.
יתכנו חדרים מסוג “קומבי”, דהיינו מיטה אחת ועוד ספה הנפתחת למיטה, הכל בהתאם לאפשרות בתי המלון.
נוסע בודד ישוכן בחדר עם נוסע זר אחר מהקבוצה ולא תתקבלנה טענות על אי התאמה. נוסע המעוניין בחדר ליחיד, חייב להזמין זאת מראש בארץ, תמורת תשלום נוסף. אין המארגנים מתחייבים לקבל או לאשר הזמנת חדר ליחיד לכל נוסע שיבקש זאת. יתכנו מקרים חריגים בהם מטייל שהזמין חדר ליחיד ישוכן בחלק קטן של הטיול בחדר זוגי עם מטייל נוסף או שניים. במקרה כזה יוחזר לנוסע חלק היחסי של תשלומו עבור תוספת לחדר יחיד, באופן יחסי לאותם ימים בהם לא שהה בחדר ליחיד. במקרה של הזמנת חדר ל-3 איש או יותר, תיתכן אפשרות שבמקרה כזה תוכנס מיטה או מיטות נוספות לחדר זוגי, יתכן מיטה/מיטות מתקפלת/מתקפלות. אין המארגנים מתחייבים לספק חדר מיוחד וגדול יותר מחדר זוגי במקרה כזה.
בארה”ב הנוהג הוא שבתי המלון מספקים חדר בעל שתי מיטות בלבד או מיטה זוגית אחת. משפחה בת 3-4 נפשות המבקשת חדר אחד תתאכסן בחדר אחד בן שתי מיטות כמוסבר לעיל, לפחות אחת מהן מיטה זוגית, ולא תוכנס מיטה נוספת לחדר.
המארגנים מביאים לתשומת לב הנוסע את הנוהג בקשר לכניסה ויציאה של אורחים לבתי מלון. כניסה בדרך כלל החל משעה 14:00 ויציאה לפני השעה 12:00 וזאת על מנת לאפשר למלון את ניקוי, סידור ואוורור החדרים לקראת האורחים הבאים.
ייתכנו מקרים בהם תאלץ הקבוצה להמתין לכניסה לחדרים או לפנותם בהתאם לשעות הנ”ל. בתי המלון יהיו בהתאם לרמה או רמה דומה לאלו המפורסמים בחוברת לגבי כל טיול וטיול. חלוקת החדרים מתבצעת ע”י בתי המלון ואין הדבר בשליטת המארגנים. יתכנו מקרים בהם יקבלו מטיילים חדרים פחות טובים מהרמה הכללית של בית המלון או מחדרים שקבלו מטיילים אחרים. אין אפשרות להבטיח קומה מסוימת, או אגף מסוים, או חדר מסוים. חדר לבודד יתכן ויהיה קטן יותר מחדר לזוג, אולם, מומלץ לנוסע בודד להזמין חדר ליחיד וכך תשמר לו הפרטיות. המארגנים משתמשים במגוון רחב של בתי מלון ולעתים קורה שבית המלון נמצא בתהליך שיפוצים או שלידו אתר שנמצא בבניה. במקומות רבים בעולם נהוג לכבות את מזגני האוויר לאחר שעה מסוימת בלילה, והמזגן אינו פועל כל הלילה. גם כאן אין למארגנים שליטה ו/או יכולת להשפיע בעניין. בתי המלון מוזמנים זמן רב מראש ואולם, במקרים אחרים, יתכנו שינויים עקב הזמנות יתר ו/או תערוכות וירידים המתקיימים בתאריכים מקבילים. במקרה כזה המארגנים שומרים לעצמם את הזכות למצוא מלון חליפי באזור כאשר תכנית הטיול לא תפגע או תשונה.
בטיולים המסומנים בכוכבית והמשנים מקום לינתם יתכנו שינויים קלים במסלול הטיול הנובעים מן האמור ועל פי שיקול דעת המארגנים.
רשימת בתי המלון תימסר למטיילים טרם יציאת הקבוצה מהארץ. עם זאת יתכנו שינויים של הרגע האחרון, בעיקר בעונה, מסיבות שאין למארגנים שליטה עליהן ואין המארגנים מתחייבים שלא יהיו שינויים כאלה לאחר צאת הקבוצה מהארץ.

מדריך הקבוצה
מדריך הקבוצה הינו איש קשר בין המארגנים לנוסעים, וישמש גם כמנהל אדמיניסטרטיבי לקבוצה משך כל ימי הטיול. במסגרת תפקידו יטפל בין היתר בארגון הסדורים השונים הקשורים בניהולו התקין של הטיול, האוטובוס, מדריכים מקומיים, בתי מלון, מעבורות וכיו”ב. יתכנו מקרים בהם המדריך אשר יהיה אחראי לקבוצה ימתין בחו”ל ואילו בנמל התעופה בארץ יטפל בקבוצה נציג מיוחד מטעם המארגנים אשר ידאג לסידורים השונים בנמל התעופה. כמו כן, במקרים מסוימים יתכן והמלווה יאלץ להיפרד מהקבוצה בחו”ל, ובמקרה זה יועמד לרשות הקבוצה נציג מקומי.

נזקים – ביטוח
אין המארגנים אחראים לנזקי הנוסע שיגרמו כתוצאה מתאונות, מחלות, נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לו במהלך הטיול עקב תאונה, אלימות, שוד, גניבה, אבידה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז הוצאות רפואיות וכיו”ב. מובהר ומודגש בזאת כי לא יהיו החזרים כלשהם בגין הפסקת טיול עקב מחלה, פציעה או סיבה אחרת כל שהיא והמארגנים מציעים לנוסע לבטח עצמו על חשבונו, בביטוח אישי נרחב כולל כיסוי לספורט אתגרי, המכסה את הנזקים והאירועים המתוארים לעיל. המארגנים מודיעים בזאת מפורשות כי הם פועלים בארגון הטיולים כמתווכים בין הנוסע לבין נותני השירותים המבצעים את תוכניות הטיול ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות, בתי מלון, מסעדות וכיו”ב, ולפיכך אין המארגנים אחראים בכל צורה שהיא לתקלות שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם עקב אי ביצוע או ביצוע לקוי או חלקי של הטיולים המפורסמים בחוברת זו וכיו”ב, על ידי נותני השירותים הנ”ל או מי אשר פועל מטעמם. זכותו של הנוסע לתבוע ישירות את נותני השירותים כולם או חלקם בגין נזקים שנגרמו לו עקב מעשה או מחדל של אותם נותני השירותים. אין באמור בתנאים דלעיל, כדי לגרוע או לפגוע בזכותו של הנוסע כאמור.

כלכלה
בכל הטיולים נספק מזון כשר ואיכותי ככל שניתן בכל מדינה על פי התנאים המקומיים.
סידורי הכשרות במרבית המדינות אינם זמינים, או אינם קיימים כלל. בהתמחותנו, אנו משנעים אוכל כשר באופן מיוחד לקבוצה ומסדירים את הכנתו והגשתו בכל יעד במסלול הטיול, ברמה הגבוהה ביותר ובהקפדה על כללי הכשרות.
אנו מסבים בזאת את תשומת ליבכם, כי תפריט הארוחות נקבע מראש ורמתן שונה ממקום למקום, כך גם סוג האוכל, טעמו גיוונו כמותו ואופן הגשתו. נשתדל היכן שניתן להסדיר לקבוצה את הארוחות באולם נפרד בבתי המלון וכמובן במסעדות כשרות. אין החברה מחויבת לכל אחריות שהיא לגבי הזמנות מיוחדות של נוסעים אלא אם ההזמנה אושרה מראש. (צמחוני וכד’).
בטיסות שניתנת האפשרות אנו מזמינים עבור הנוסעים ארוחות כשרות. יש טיסות שבהן לא ניתן להזמין ארוחות כשרות, במקרים אלו יסתפקו הנוסעים בארוחות צמחוניות, או פירות , או שתייה בלבד.

ארוחות בוקר
ארוחות הבוקר, הצהריים ו/או הערב יהיו בתפריט קבוע מראש ללא אפשרות לשינויים, ו/או בסגנון מזנון ו/או בסגנון מזנון חופשי. ארוחות המזנון ו/או המזנון החופשי הינן ארוחות המוגשות כמזנון ואינן ארוחות של “אכול כפי יכולתך”.
פרוט מדויק בהתאם לסעיף “המחיר כולל” המופיע בגוף כל תכנית טיול.

ארוחות מיוחדות
בחלק מן הטיולים ניתן להזמין ארוחות מיוחדות (צמחוני/דיאבטי וכו’) אך ורק מראש, בארץ, בזמן ההרשמה ללא תשלום נוסף, אולם אין המארגנים מתחייבים לספק אוכל מיוחד כזה. בקשות לאוכל מיוחד אשר הובאו לידיעת שי בר אילן יועברו לחברת התעופה. האחריות לאספקת הארוחה מוטלת על חברת התעופה בלבד.

ארוחות צמחוניות
ארוחות צמחוניות כוללות לרוב סלט חסה, ביצים או תפוחי אדמה וכיו”ב. לא תמיד ניתן לקבל דגים ולעיתים הדבר כרוך בתשלום נוסף ישירות לבית המלון.

ארוחות בטיסות פנים
ארוחות בטיסות תסופקנה בכפוף למדיניות ותנאי חברות התעופה והמארגנים אינם אחראים לארוחות אלו.
עקב מדיניות שונה בין חברות התעופה השונות, מומלץ לבדוק בעת ההרשמה האם ארוחות כלולות בטיסות ואם כן, מה סוג הארוחה.

מנין ימי הטיול
במניין ימי הטיול המפורסמים בחוברת זו נכללים יום היציאה ויום החזרה גם אם בימים אלו לא נכללת תכנית סיורים. המארגנים מודיעים כי הם קשורים במועדי טיסות של חברות התעופה. המארגנים אינם אחראים בגין טיסה היוצאת בשעות אחה”צ או הערב ו/או טיסות החוזרות ארצה בשעות הבוקר. ימי הטיול נמנים מעת יציאת הקבוצה מהארץ ועד לשובה. במקרה של יציאת הטיול או חזרתו המחייבות תוספת לילות בחו”ל, תחול תוספת זו על המטייל.

תכנית הטיול
קיימת אפשרות שטיול מסוים ישתלב במסלולו של טיול אחר. הטיולים ימוזגו אם מספר המשתתפים לא יאפשר יציאה עצמאית של הטיול. המסלול והשירותים לא ישתנו מהותית כתוצאה מהשילוב.

עישון
בזמן נסיעה לא יותר העישון. יערכו הפסקות לפרקי זמן מתאימים למעשנים. קיימים בתי מלון רבים האוסרים עישון בחדרים. אין החברה מתחייבת לספק חדר למעשנים. בכל מקרה של נוסע מעשן בחדר עם נוסע שאינו מעשן יחול איסור עישון בחדר.

לנוסע בטיולינו – בדיקת תוקף דרכון
הנוסע חייב לבדוק כי דרכונו בתוקף למשך חצי שנה לפחות לאחר מועד החזרה של הטיול. נוסע בעל דרכון זר מחויב לבדוק בעצמו האם המדינה אליה נוסע הטיול מחייבת הוצאת ויזה לדרכון שאיתו הוא נוסע.

מפגש קבוצה
לכל טיול מתקיים מפגש קבוצה עם מדריך הקבוצה כמה שבועות לפני יציאת הטיול. במפגש הקבוצה ימסרו הפרטים העדכניים ביותר לגבי הטיול הכוללים פירוט הטיסות, רשימת בתי המלון, זמני מפגש בשדה התעופה ומידע נוסף אודות התנהלותו הצפויה של הטיול, וכמובן מענה לשאלות הנוסעים בקבוצה.
חשוב מאד להגיע למפגש הקבוצה.

חילוקי דעות
עצם הרשמתו של נוסע לטיול כלשהו, או תשלום מקדמה, או השתתפות בטיול וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים והמידע שבמסמך זה. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה אשר לנוסע כנגד המארגנים ללא יוצא מהכלל חייבת להיות מובאת בפני החברה לא יאוחר מתום 90 יום לאחר חזרת הקבוצה ארצה. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתו של נוסע במשרד נסיעות וגם/או אצל סוכן נסיעות כלשהו ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד נסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד המארגנים בין אם תוגש התביעה נגד המארגנים לבדם וגם/או יחד עם משרד הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע, תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב יפו בלבד.

css.php